Attendance week beginning 14th October 2019

14th October 2019
Attendance week beginning 14th October 2019
 
This week, our attendance figures are as follows;
 
Ladybirds:              87%
 
Butterflies:              89%
 
Buzzy Bees:           92%
 
Our overall attendance for week beginning 14th October is     89%.